...bevat 3109 foto's

Kort verslag klankbordgroep Borgharen/Itteren 28 januari 2009

30 januari 2009

Pascal Roomberg heeft een toelichting gegeven over de plannen van Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied na oplevering van de werken. Hij is daarbij ook ingegaan op een aantal vragen die de leden van de klankbordgroep hem van te voren hadden voorgelegd.

Heel kort samengevat komt het er op neer dat men streeft naar een hoge mate van zelfregulerende processen. In gewoon Nederlands betekent dit dat men zo weinig mogelijk wil ingrijpen en de natuur haar gang wil laten gaan. In het gebied zullen wel gote grazers gaan lopen die min of meer aan natuurlijk natuurbeheer gaan doen. Er komt een gevarieerd landschap. Direct langs de Maas grindbanken, dan een stuk onvergaven natuur, nu landbouwgebied dat men braak wil laten liggen zodat zich nieuwe natuur kan vormen, en tenslotte het gebied van de dekgrondbergingen. Aan Belgische zijde heeft men precies dezelfde plannen. Op de rand van de onvergraven natuur en de dekgrondberging is het zoekgebied voor de Geul die verlegd gaat worden. Het is de bedoeling dat de Geul vrij gaat meanderen. Een visvijver zoals door de Dorpsraad bepleit past niet in het plaatje van Staatsbosbeheer. Over de visvijver is echter het laatste woord nog niet gezegd. Consortium heeft geen probleem. De Provincie heeft schriftelijk laten weten dat men onder bepaalde voorwaarden ook geen problemen heeft en ook de gemeente Maastricht zal zich hard maken voor de visvijver.

Dorpsraad is van mening dat er naast de visvijver ook een gebied moet komen waar de mensen van Itteren op hun gemak de hond kunnen loslaten, waar gewandeld kan worden, gerecreëerd enz. Een visvijver past dus wel in ons plaatje. Er is ook de vrees uitgesproken voor een hoge recreatieve belasting. Dat wil zeggen dat we niet ieder weekend overstroomd moeten worden met hordes toeristen. Fietsers en wandelaars zijn nog niet z'n probleem maar als die mensen met de auto komen hebben we een serieus probleem.

Uiteraard is er ook weer gesproken over het zwerfvuil. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat zij verantwoordelijk zijn voor het opruimen van het zwerfvuil. Het mag geen stortplaats worden. Men neemt hiertoe de huidge afspraken over. Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat na het hoogwaterseizoen containers levert. Staatsbosbeheer ruimt de rommel op en RWS voert e.e.a. weer af. Voor het opruimen schakelt men een onderaannemer in. Men overweegt om eventueel Itterse verenigen te vragen de rommel op te ruimen in plaats van onderaannnemers. De verenigingen kunnen zich zodoende een mooie cent verdienen. Het is absoluut niet de bedoeling om schoolkinderen aan het werk te zetten. Daarnaast worden er met Wallonië gesprekken gevoerd om de aanvoer van zwerfvuil zoveel als mogelijk te beperken.

Het gebied ten noorden en ten zuiden van Itteren gaan onderdeel uitmaken van de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. Voorwaarde daarbij is dat beide gebieden met elkaar verbonden worden. De Dorpsraad heeft voorgesteld dat te doen via de nieuw aan te leggen hoogwatervrije verbinding. Als die wordt aangelegd moeten er maatregelen getroffen worden om stuwing te voorkomen bij een eventueel hoogwater. De bedoeling van Staatsbosbeheer is echter om dit te doen via 't Brook!!!!! In de visie van Staatsbosbeheer gaan de grazers via 't Brook van noord naar zuid en andersom. Het speeltuintje, de parkeerplaats, de frituur, de jeu de boulesbaan de JOP, alles moet daar voor wijken. Leden van de klankbordgroep zien dat absoluut niet zitten. Dat wordt echter nog een zware dobber omdat hierover al principe afspraken zijn gemaakt in het POL.

Van de zijde van de Dorpsraadsleden is nogmaals gepleit voor het deels terugbrengen van cultuurlandschap (hoogstambomen en meidoornhagen b.v.). Voor Staatsbosbeheer absoluut onbespreekbaar.

Kortom een avond vol verrassingen waar we niet zo blij mee waren. Het meest frusterende was echter dat een hoop zaken alweer gereegld waren en bijna niet teruggedraaid kunnen worden zonder dat wij daar inspraak in gehad hebben.