...bevat 3109 foto's

Verslag klankbordgroep Borgharen/Itteren 15 april 2009

25 april 2009

VERSLAG KBG/BHIT2009/002
Van het overleg van de klankbordgroep Borgharen-Itteren e.o., Projectbureau
Grensmaas B.V. gehouden op woensdag 15 april 2009 in de Aw Sjoal in Itteren.


Aanwezig:
De heer R. Smeets (omgeving)
De heer L. Schoutrop (omgeving)
De heer S. Bastings (omgeving)
De heer H. Hamakers (omgeving)
De heer C. Poolen (omgeving)
Mevrouw S. Janssen (Maaswerken)
Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen)
De heer H. Goessen (gemeente Maastricht)
De heer H. Gielen (NV De Scheepvaart, agendalid)
De heer P. Roomberg (Staatsbosbeheer)
De heer J. Van Uden (Consortium Grensmaas B.V.)
De heer Kasper Moree (Consortium Grensmaas B.V. voorzitter)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas B.V.)

 

Afwezig:
De heer W. Dupont (omgeving)
De heer T. Wijnands (omgeving)

 

1. Opening en mededelingen.
De informatieavond in Borgharen staat nu definitief gepland voor maandag 25 mei. Het
gemeenschapshuis is inmiddels gereserveerd. Aankondiging gebeurt via advertenties
in de weekbladen, een bewonersbrief en de nieuwsbrief van Consortium.
Consortium Grensmaas roept de leden van de klankbordgroep eerst zaken te verifiëren
over de uitvoering, voordat bepaalde conclusies worden getrokken. Het Consortium is
tijdens bestuurlijk overleg geconfronteerd met mededelingen vanuit de Dorpsraad dat
er teveel bomen zouden zijn gekapt bij Op de Bos. De werkelijkheid is dat er minder
bomen zijn gekapt dan vergund was.
Goessen gaat na of er nog veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden in de
bocht van de weg bij de entree naar de werklocatie Itteren na bomenkap die is
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht
Het mini-symposium van NV de Scheepvaart over werkzaamheden aan de Grensmaas
aan Belgische zijde is verplaatst naar 15 mei. Op 16 mei is er een open dag. Ter
hoogte van Itteren komt een uitkijjkpost van vijftien meter hoog, zo meldt H. Gielen.

 

2. Vaststellen agenda
Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht

 

3. Verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van het verslag erkent P. Roomberg in antwoord op een vraag van C.
Poolen dat de recreatievisie voor het Grensmaasgebied op enig moment openbaar
wordt.

 

4. Behandeling omgevingsvragen
Reactie notitie kruising Op de Bos.
S. Bastings kondigt aan dat Itteren zelf een deskundige een arm neemt, die een
kostenberekening gaat maken van de aanleg van een hoogwaterweg. Bastings maakt
dat bekend nadat K. Moree heeft verduidelijkt dat de aanleg van die weg buiten het
contract van Consortium Grensmaas valt en hoe dan ook altijd meerkosten met zich
mee zal brengen. Bovendien blijft het Consortium erbij, dat de weg onvergunbaar is,
omdat ze een obstakel vormt bij hoogwater. Bastings zegt het jammer te vinden dat er
nog veel vragen onbeantwoord zijn gebleven in de notitie van het Consortium.
H. Hamakers benadrukt dat Consortium Grensmaas geen blaam treft in deze maar dat
de gemeente Maastricht de afgelopen jaren te weinig alert is geweest op vragen en
opmerkingen van de bevolking van Itteren over de aanleg van een hoogwaterweg.
Voor Consortium Grensmaas is de hoogwaterweg geen agendapunt meer.

 

5. Voortgang/uitvoering
Projectleider Van Uden verduidelijkt dat De Merwede 28 is begonnen met de
grindwinning in het verwerkingsbekken. Bij Op de Bos is de dekgrond inmiddels
weggehaald en wordt ook toutvenant gewonnen. Eind mei moet de spottersplek voor
belangstellende bewoners klaar zijn. Naar verwachting is het verwerkingsbekken half
oktober op diepte. Dan wordt ook de Rotterdam 3 operationeel en begint de
grindveredeling met twee verwerkingsinstallaties. Tot het eind van het jaar komt het
toutvenant uit de eerste afgraving bij Op de Bos.
Van Uden geeft verder tekst en uitleg over de functie van de tunnels voor het
grindtransport naar de verwerkingsinstallaties. Op vragen vanuit de Klankbordgroep
zegt Consortium Grensmaas toe in oktober een excursie in Itteren te organiseren voor
de klankbordgroepen Meers, Aan de Maas, Bosscherveld en Itteren/Borgharen.

 

6. Vergunningen
Consortium Grensmaas moet een nieuwe kapvergunning aanvragen voor de
werklocatie Itteren. De huidige is bijna verlopen. Ook is een nieuwe inventarisatie van
flora- en fauna nodig in het werkgebied. |In verband met het vervallen van
vergunningstermijnen zijn die aanvragen een continue proces.
Moree kondigt aan dat Consortium Grensmaas ook een vergunning gaat aanvragen
voor afgraving van het zogenaamde geluidsgevoelige gebied rond Hartelstein. De
vergunningprocedure voor een soortgelijk gebied rond Weerterhof in Meers loopt.

 

7. Communicatie
Consortium Grensmaas herinnert de leden van de Klankbordgroep aan het
werkbezoek Geldersepoort op 14 mei. Het Consortium roept de leden op voor tijdige
aanmeldingen te zorgen.
Consortium Grensmaas is gestart met de voorbereidingen voor de organisatie van een
open dag die in september in Itteren zal plaatsvinden.

 

8. Wensenlijst omgeving
Geen bijzonderheden

 

9. Rondvraag
Tijdens de volgende bijeenkomst wordt de locatie Aw Sjoal als infocentrum en
vergaderlocatie geëvalueerd. (Vragen Hamakers, Schoutrop, Bastings)
De gemeente Maastricht, Staatsbosbeheer en een bewonersdelegatie van Itteren gaan
in overleg over de herinrichting van de Grensmaaslocatie na oplevering. Op initiatief
van de gemeente Maastricht is er over dit onderwerp ook bestuurlijk overleg
geagendeerd tussen de vijf Grensmaasgemeenten. (opmerkingen Bastings,
Schoutrop)
De werkzaamheden in Bosscherveld liggen op schema (vragen Poolen)
De vissen in de visvijver van Itteren lopen geen gevaar door de afgravingen (vraag
Bastings)


De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is woensdag 8 juli om 19.30 uur
in de Aw Sjoal.