...bevat 3109 foto's

Verslag klankbordgroep Borgharen/Itteren 7 juli 2009

14 juli 2009

Verslag KBG/BHIT2009/003

Van het overleg van de klankbordgroep Borgharen-Itteren e.o, Projectbureau Grensmaas B.V., gehouden op woensdag 7 juli 2009 in de hoeve Hartelstein.


Aanwezig:

De heer L. Schoutrop (omgeving)
De heer C. Poolen (omgeving)
De heer S. Bastings (omgeving)
De heer H. Hamakers (omgeving)
Mevrouw S. Janssen (Maaswerken)
De heer J. van Uden (Consortium Grensmaas BV)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas BV)
De heer K. Moree (Consortium Grensmaas BV, voorzitter)
Mevrouw R. Kuppers (Gemeente Meerssen)
De heer P. Roomberg (Staatsbosbeheer)


Afwezig:

De heer W. Dupont (omgeving)
De heer R. Smeets (omgeving)
De heer T. Wijnands (omgeving)
De heer H. Goessen (gemeente Maastricht)

Op verzoek van de klankbordgroep krijgen de leden tijdens een rondleiding op de werklocatie Itteren eerst tekst en uitleg over de voordepotinstallatie.


1. Opening en mededelingen
Richard Smeets heeft eerder op de dag telefonisch laten weten dat hij bedankt als lid van de Klankbordgroep. Belangrijkste reden voor zijn opstappen is het gevoel dat hij te weinig kan bereiken als lid van de Klankbordgroep. Kasper Moree zegt z’n stap te betreuren. Moree refereert aan de initiatiefvoorstellen van de afgelopen maanden van de Klankbordgroep die bij nader inzien niet bij het Consortium maar bij de gemeente Maastricht, Rijkswaterstaat en provincie thuishoorden. De hoogwaterbrug en de visvijver zijn daar twee voorbeelden van. ,,Dat heeft tot frustraties geleid”, aldus Moree. De voorzitter concludeert overigens ook dat de samenwerking met de klankbordgroep gewoon positief is. En die mening wordt gedeeld door de leden. Han Hamakers merkt op, dat er bij Smeets ook wrevel was over het ontbreken van overleg over de locatie van het uitkijkpunt in Itteren. Moree benadrukt dat er nooit is toegezegd dat over de locatiekeuze overleg zou worden gepleegd. Wel is er vooraf nog telefonisch overleg geweest tussen Hamakers en Peet Adams om het risico van verkeersoverlast in de omgeving van het uitkijkpunt uit te sluiten. Zaterdag 12 september is de eerste open Grensmaasdag. Het bezoek aan de Millingerwaard heeft positieve reacties opgeleverd.


2. Vaststellen agenda

Aan de agenda wordt het onderdeel “evaluatie Aw Sjoal’’ toegevoegd.


3. Verslag vorige vergadering/acties
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen over het verslag. Sander Bastings merkt wel op, dat aan het verslag moet worden toegevoegd, dat er wel degelijk een vergunning kan worden verleend voor de hoogwaterbrug, mits er maar wordt gecompenseerd. Bastings maakt bekend dat de Dorpsraad Itteren, zoals eerder aangekondigd,een nieuwe kostenberekening van de brug heeft laten maken, die inmiddels in handen in van wethouder Hazeu. De berekening komt uit op een meerkostenpost van 180.000 euro. ,,Als de gemeente dat slim aanpakt, is er links en rechts ook nog wel subsidie te krijgen voor de aanleg van de hoogwaterbrug. Het Deltaplan van de commissie Veerman moet immers ook nog uitgevoerd worden”, aldus Bastings. Op vragen van Bastings beaamt Moree dat de aanleg van de wildbrug over het Julianakanaal tot het contractuele takenpakket van het Consortium behoort.


 4. Behandeling omgevingsvragen
Bastings maakt bekend dat in tegenstelling tot wat altijd gecommuniceerd is de noordwestkant van Itteren na de oeververlaging het hele jaar door onder water staat. Het gaat om een gebied van zo’n 50 hectare. Die nieuwe situatie is terug te voeren op de peilopzet die verdroging van Belgische natuurgebieden moet voorkomen. Bastings beaamt dat deze kwestie niet thuishoort op het bordje van Consortium Grensmaas. Saskia Janssen en een Ittterense delegatie gaan in overleg over deze kwestie. Bastings betreurt het, dat Maaswerken niet eerder gecommuniceerd heeft over het fenomeen, dat grote delen van de verlaagde oevers permanent onder water komen te staan. ,,Als we dat nu niet hadden opgemerkt, zouden we straks opeens geconfronteerd zijn met dat feit”, aldus Bastings. De boringen die recentelijk in Itteren zijn uitgevoerd, zijn een initiatief van Maaswerken. Ze hebben te maken met de bodem en oeverbestortingen aan zowel Nederlands als Belgische zijde van de Maas. Voor nadere inf Guy van Voorden (043-3870351, of guy.vanvoorden@rws.nl).

 

Consortium Grensmaas heeft een evaluatie gemaakt van de vestiging van het infocentrum in de Aw Sjoal in Itteren, nu ruim een jaar geleden. Uitkomst: het Consortium houdt vast aan die locatie als infocentrum. Daarvoor is een reeks argumenten aan te voeren, zo houdt Peet Adams de klankbordgroep voor:

  • De Aw Sjoal dient met regelmaat als ontvangstruimte voor presentaties van allerlei (soms grote) groepen.
  • De mensen weten de Aw Sjoal inmiddels te vinden. De folders en brochures zijn in één jaar tijd al voor de derde keer aangevuld. Dat betekent dat er vanuit de Aw Sjoal zo’n 700 tot 800 folders zijn verspreid.
  • De Aw Sjoal ligt centraal voor de inwoners.
  • Consortium Grensmaas kan ten allen tijde terecht in de Aw Sjoal.
  • Ook individuele bezoekers kunnen er terecht dankzij de grote mate van beschikbaarheid van beheer Sjef Groenveld, die na telefonisch contact altijd klaar staat voor belangstellenden. Daarmee wordt de beperkte openstelling van de Aw Sjoal ook ondervangen.
  • Er is tot nu toe geen enkele klacht geweest over het infocentrum in de Aw Sjoal.


5. Voortgang uitvoering
Jos van Uden benadrukt dat de uitvoering op schema ligt. In december is de productie volop aan de gang en zijn de twee verwerkingsinstallaties volledig operationeel. In de loop van november is het verwerkingsbekken uitgediept. In antwoord op vragen van Sander Bastings zegt Van Uden, dat er geen sprake is van temporisering van de werkzaamheden in verband met de recessie.


6. Vergunningen
Er wordt een nieuwe kapvergunning voor de locatie Itteren aangevraagd. De oude is verlopen. Ook voor de aanleg van de werkwegen is een nieuwe vergunning aangevraagd, omdat het tracé iets anders loopt.


7. Communicatie

Het programma voor de eerste open Grensmaasdag is rond, zo verduidelijkt Adams. Een rondvaartboot, rondleidingen en activiteiten voor de jeugd zijn de belangrijkste ingrediënten. Han Hamers oppert het idee om tijdens de open dag bezoekers ook een beeld te bieden van de archeologische vondsten tot nu toe. Dat plan wordt meegenomen in de voorbereiding van de organisatie.


8. Rondvraag
Carlo Poolen benadrukt dat Consortium Grensmaas voor een prima infoavond in Borgharen heeft gezorgd. Hij wil weten of er nog aanvullende vragen vanuit het dorp zijn binnengekomen. Adams zegt geen reacties meer te hebben gekregen. Volgens hem is dat mede terug te voeren op de belofte van het Consortium om bij het begin van de werkzaamheden in Borgharen een nieuwe infoavond op touw te zetten. Pascal Roomberg maakt bekend dat Staatsbosbeheer met Rijkswaterstaat in overleg is over overname van het groenbeheer van de oevers van het Julianakanaal tussen Stein en Borgharen