...bevat 3109 foto's

Verslag klankbordgroep Borgharen/Itteren oktober 2009

26 oktober 2009

Verslag KBG/BHIT2009/004

Van het overleg van de klankbordgroep Borgharen-Itteren e.o, Projectbureau Grensmaas B.V., gehouden in oktober 2009.

 

Aanwezig:

De heer W. Dupont (omgeving)
De heer S. Bastings (omgeving)
De heer H. Hamakers (omgeving)
Mevrouw S. Janssen (Maaswerken)
Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen)
De heer H. Goessen (gemeente Maastricht)
De heer P. Roomberg (Staatsbosbeheer)
De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas B.V.)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas B.V., voorzitter)


Afwezig:

De heer C. Poolen (omgeving)
De heer L. Schoutrop (omgeving)


1. Opening en mededelingen

Peet Adams biedt z’n excuses aan voor late verzending uitnodiging en agenda. Kasper Moree zit tegen een burn-out aan. Op dringend advies van de artsen moet hij voorlopig rust nemen. Carlo Poolen gaat in Borgharen op zoek naar een opvolger voor het overleden klankbordgroeplid Ton Wijnands. Francois Verhoeven stelt zich voor als nieuwe projectleider op de werklocatie Itteren.Hij volgt Jos van Uden op. Verhoeven opereert ook als projectleider op de clusters Bosscherveld en Meers, Maasband en Urmond.


2. Vaststellen agenda

Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht


3. Verslag vorige vergadering

Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Francois Verhoeven merkt op dat er inmiddels een afrastering is geplaatst rond een perceel van landbouwer Smeets nabij het uitkijkpunt in Itteren. Smeets werd geconfronteerd met parkeeroverlast. Verhoeven gaat in overleg met de gemeente Maastricht na of en welke aanvullende maatregelen (afsluiting weg, of plaatsen grote stenen) nodig zijn om overlast verder terug te dringen. Een inrijdverbod lijkt de enige afdoende oplossing.


Naar aanleiding van het vertrek van Richard Smeets uit de Klankbordgroep, laat Han Hamakers weten dat hij met ingang van 1 januari 2010 stopt als lid van de Dorpsraad Itteren.


Bastings heeft begrip voor het standpunt van het Consortium dat de aanleg van de hoogwaterbrug geen bespreekpunt meer is met het oog op de kosten en de tijd. Hij heeft kritiek op de overheden en met name de gemeente Maastricht die de dorpsraad en de leden van de Klankbordgroep in deze kwestie veel te weinig heeft ondersteund. ,,We zijn opgezadeld met een onderwerp dat we als vrijwilligers helemaal niet aankunnen. De wethouder heeft ons met een bijdrage van twee ton op pad gestuurd en verder moesten we het maar uitzoeken”. Volgens Bastings heeft de gemeente de vertegenwoordigers uit Itteren vier jaar lang op het verkeerde been gezet, omdat in het bestemmingsplan nooit de mogelijkheid is opgenomen van een hoogwaterbrug. Henk Goessen is verbaasd over de kritiek. Wel beaamt hij dat de gemeente een inschattingsfout heeft gemaakt en de aanleg van een hoogwaterbrug eigenlijk al lang een gepasseerd station is.


Het is niet conform de afspraken en ook niet wenselijk dat de noordwestkant van Itteren na de oeververlaging het hele jaar door onder water staat. Dat concludeert Saskia Janssen na een eerste terugkoppeling over dit probleem dat in de vorige vergadering werd aangekaart door Bastings. Janssen benadrukt dat er inmiddels een aantal mogelijkheden zijn besproken, maar dat ze daar niet op vooruit kan lopen. Onderwerp blijft voorlopig een actiepunt.


4. Voortgang/uitvoering

Consortium Grensmaas is momenteel bezig met het vullen van het voordepot. Het toutvenant wordt ontgraven in het zuidelijke deel van de dekgrondberging. Het transport van het materiaal vindt plaats over de verharde werkweg.


De verwerkingsinstallatie de Rotterdam3/15 is in de week van 5 oktober gestart met proefdraaien. Eind dit jaar, begin volgend jaar moet ook de Merwede volledig operationeel zijn. De Merwede is momenteel bezig met het op diepte brengen van het verwerkingsbekken.


Aan de westzijde van het verwerkingsbekken is een slibdepot aangelegd. In het depot wordt het waswater van de verwerkingsinstallatie  opgevangen en wordt het zand van het slib gescheiden. Het slib wordt terug gebracht naar het verwerkingsbekken. Het zand wordt vermarkt.


In juni 2010 start de feitelijke rivierbeveiliging in Itteren door het verlagen van de oevers. De vrachtauto’s maken voor het grondvervoer gebruik van een werkweg en rijden niet door het dorp. Het aantal klachten blijft trouwens minimaal.


Vergunningen

De bouwvergunning voor de aanleg van de werkwegkruising bij Op de Bos en Spekstraat is ingediend. De gemeente Maastricht toetst de aanvraag. Consortium Grensmaas is in afwachting van de monumentenvergunning voor de aanleg van het dekgronddepot aan de Pasestraat in Borgharen. De ontwerpbeschikking zal binnenkort bij de gemeente Maastricht ter inzage worden gelegd. Voor de aanleg van de werkweg die nodig is met het oog op de rivierverruiming in Itteren is een Wbr-vergunning aangevraagd. Daarbij spelen ook archeologische aspecten een rol. Er ligt namelijk een vuursteenvindplaats. Voor het kappen van bomen op de locatie van de rivierverruiming in Itteren en het tracé van de werkweg Itteren-Borgharen is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Maastricht. Voordat de werkweg kan worden aangelegd en de rivierverruiming uitgevoerd, dient een explosievenonderzoek te worden uitgevoerd. Voor de start van het onderzoek dient alle begroeiing te zijn verwijderd. Zoals het er nu naar uitziet, start de bomenkap begin november. Medio december worden een deel van de Pasestraat, de Groenenweg en Dellenweg in Borgharen onttrokken aan de openbaarheid en verwijderd. Dat heeft alles te maken met de start van het archeologisch onderzoek in Borgharen.


5. Communicatie

Begin volgend jaar organiseert Consortium Grensmaas opnieuw een info-avond in Borgharen met het oog op de start van de werkzaamheden bij dat dorp. Dat is conform toezeggingen aan de inwoners tijdens de info-avond dit jaar. De open Grensmaasdag op zaterdag 12 september was een groot succes. De dag trok ongeveer 2000 bezoekers uit heel Zuid-Limburg en dat was boven verwachting. Consortium Grensmaas, Maaswerken, Staatsbosbeheer, Ark en Natuurmonumenten, die gezamenlijk de organisatie voor hun rekening namen, overwegen de Grensmaasdag voortaan een keer in de twee, of drie jaar op touw te zetten.


6. Rondvraag/wat verder ter tafel komt

Voorzitter Cees Veerman van de Deltacommissie heeft bestuurlijk Limburg opgeroepen ook met aanvullende plannen te komen voor de rivierbeveiliging die op de lange termijn noodzakelijk is met het oog op de verwachte, extreme waterstanden door de voorspelde klimaatveranderingen. Limburg kan ook aanspraak maken op een deel van de Deltagelden die daarvoor in de komende jaren gereserveerd worden. Op verzoek van Bastings vat Adams zo de uitkomsten van het symposium over de toekomst van het Maasplassengebied samen dat in september werd gehouden in de Roermondse Oranjerie.


Begin volgend jaar start de eerste cursus voor de zogenaamde Grensmaasambassadeurs, zo maakt Pascal Roomberg bekend. In totaal zijn er dertig plaatsen beschikbaar voor de opleiding die een initiatief is van Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en Ark. De  Grensmaas-ambassadeurs kunnen na hun opleiding worden ingezet voor excursies en rondleidingen.


De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is woensdag 20 januari 2010 om 19.30 uur in het kantoor van kasteelhoeve Hartelstein.