...bevat 3109 foto's

Verslag klankbordgroep Borgharen/Itteren 20 januari 2010

23 februari 2010

VERSLAG KBG/BHIT2010/001
Van het overleg van de klankbordgroep Borgharen-Itteren e.o., Projectbureau Grensmaas B.V. gehouden op woensdag 20 januari 2010 in de koffiekamer vankasteelhoeve Hartelstein in Itteren.

Aanwezig:
De heer J. Candel (omgeving)
De heer L. Schoutrop (omgeving)
De heer C. Poolen (omgeving)
De heer S. Bastings (omgeving)
De heer H. Hamakers (omgeving)
De heer W. Dupont (omgeving)
Mevrouw S. Janssen (Maaswerken)
Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen)
De heer P. Roomberg (Natuurmonumenten)
De heer H. Goessen (gemeente Maastricht)
De heer F. Verhoeven (Consortium Grensmaas B.V.)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas B.V., voorzitter)

Afwezig
De heer K. Moree (Consortium Grensmaas B.V.)

Opening en mededelingen
Kasper Moree van het Consortium is weer in deeltijd aan de slag. Zoals het er nu naar uitziet, is hij de volgende vergadering weer present. Jo Candel is de nieuwe vertegenwoordiger van Borgharen. Hij volgt de vorig jaar overleden Ton Wijnands op.

Vaststellen agenda
Op verzoek van Sander Bastings wordt er één agendapunt toegevoegd: de stroomgeulverbreding in Itteren.

Verslag vorige vergadering
Het verslag leidt tot één inhoudelijk opmerking van Henk Goessen. De constatering is het verslag dat ‘de gemeente Maastricht een inschattingsfout heeft gemaakt in de kwestie van de hoogwaterbrug’ is volgens hem te stellig. Op zijn verzoek wordt aan het verslag de volgende tekstaanpassing toegevoegd: …,,De gemeente heeft destijds oprecht de bebouwingsmogelijkheid voor de ongelijkvloerse kruising in twee richtingen in het bestemmingsplan opgenomen om de mogelijkheid niet toen al publiekrechtelijk te blokkeren. Wel constateert hij dat, met de wetenschap van nu, gebleken is dat die brug eigenlijk nooit haalbaar is geweest…”.

Omgevingsvragen
Leo Schoutrop vraagt het Consortium voortaan extra maatregelen te nemen op het moment dat er gekapt wordt in de randen van bossages, zoals bij Op de Bos. Hij vreest dat bij een eventuele storm de rest van het bos sneller wordt weggevaagd. Henk Goessen maakt gewag van een klacht van een particulier die zich zorgen maakt over het verdwijnen van allerlei dieren uit het werkgebied van Consortium Grensmaas. Goessen heeft de klager laten weten dat grootschalig grondverzet nu eenmaal betekent dat flora en fauna tijdelijk het veld moet ruimen. Hij wijst er ook op dat er straks duizend hectare nieuwe natuur komt, waarin dieren en planten weer volop de ruimte krijgen. Francois Verhoeven benadrukt dat Consortium Grensmaas voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden altijd een deskundige op het terrein van flora en fauna inschakelt.

Voortgang en uitvoering locatie Itteren
Francois Verhoeven: Het Consortium is momenteel bezig met de grindwinning in het zuidelijk deel van de dekgrondberging. De eerste dekgrond is alweer aangevuld. De verwerkingsinstallaties Rotterdam en Merwede zijn aan het voordepot geïnstalleerd. Het zogenaamde slibveld is operationeel. Het nadere explosievenonderzoek tussen Itteren en Borgharen heeft niets opgeleverd. Vanaf juni 2010 start de oeververlaging in het westelijke deel van de locatie Itteren. Het toutvenant wordt via een werkweg naar het grinddepot getransporteerd. De Geul wordt in 2011 in zuidwestelijke richting verlegd. Het grootschalig grondverzet in Borgharen start begin 2011. Begin februari wordt het startsein gegeven voor het archeologisch onderzoek op de plaats van de dekgrondberging in Borgharen. Medio 2010 wordt de werkweg tussen Borgharen en Itteren aangelegd. Die werkweg blijft binnen de bandbreedte van het oorspronkelijke tracé. Voor het transporteren van het toutvenant wordt gewoon op het werkterrein gereden. Tot 2011 blijft het huidige fietspad langs de Maas bereikbaar. Als de rivierverruiming is afgerond komt er een nieuw fietspad als onderdeel van het groene snoer.

Vergunningen
Rijkswaterstaat heeft 5 november 2009 vergunning verleend voor de verhoogde ligging van de werkweg ter plekke van een archeologische vindplaats in de onvergraven natuur in Itteren. Het gaat om het gedeelte van de werkweg tussen het verwerkingsbekken en de weerdverlaging in Itteren.

De gemeente Maastricht heeft op 21 oktober 2009 een geactualiseerde kapvergunning verleend voor de locatie Borgharen-Itteren. Daarbij gaat het om het tracé van de werkweg en delen van de rivierverruiming Itteren.

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 16 december 2009 vergunning verleend voor het plaatsen van drie duikers bij de Oude Kanjel en de Houtbeemder Vloedgraaf.

De gemeente Maastricht heeft op 15 januari 2010 de bouwvergunning verleend voor het aanleggen van de ongelijkvloerse kruisingen Spekstraat en Op de Bos.

Consortium Grensmaas wacht nog op de toezending van het definitief besluit van de gemeente Maastricht over de vergunning monumentenwet voor het Archeologisch Monument Pasestraat Borgharen.

Het Consortium heeft bij Rijkswaterstaat een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van de opslagruimte van zand en grof grind ten oosten van Hartelstein. Vergunning wordt op korte termijn verwacht.

De gemeente Maastricht heeft 15 december 2009 ingestemd met het onttrekken aan de openbaarheid van de Dellenweg, de Groenenweg en de Pasestraat (gedeeltelijk).

Het Consortium overlegt met de gemeente Maastricht over het invoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen bij de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen ter plaatse van Op de Bos en de Spekstraat. Daarbij wordt gedacht aan de plaatsing van verkeerslichten en een wegversmalling. Het overleg zal leiden tot een aanvraag voor een verkeersbesluit. Met het oog op de start van de afgravingen nabij Hartelstein wordt nog voor de zomer het bestemmingsplan aangepast, conform de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

De geul wordt definitief verlegd en komt ten zuiden van Hartelstein te liggen. Het Consortium voert momenteel overleg met het waterschap Roer en Overmaas over de exacte ligging en de breedte van de meanderzones. Op korte termijn worden de vergunningen aangevraagd.

In 2011 wordt de rioolpersleiding in het gebied van de weerdverlaging in Borgharen verlegd. De leiding komt door Borgharen te lopen.

Communicatie
Maandag 29 maart organiseert het Consortium een infoavond in Borgharen met het oog op de start van de werkzaamheden op die locatie. De avond wordt vooraf aangekondigd via een bewonersbrief en advertenties in de weekbladen.

Stroomgeulverbreding Itteren
Sander Bastings vindt het onverteerbaar dat de rivierverruiming ten noordwesten van Itteren betekent dat het gebied het grootste deel van het jaar toch onder water staat. Het voornemen van Maaswerken om dat effect af te zwakken door hoogteverschillen te creëren in die weerdverlaging betitelen de vertegenwoordigers uit Itteren als ‘halfslachtige oplossing’. Bastings en Schoutrop: ,,Netto gaan we er altijd op vooruit. Dit is niet wat ons altijd is voorgespiegeld. We zijn voor de gek gehouden.” De ‘natte’weerd in Itteren is terug te voeren op de aanleg van drempels die verdroging van natuurgebieden aan de Belgische Maasoevers moeten voorkomen. Volgens Saskia Janssen is het geen optie om de Belgische overheid te vragen de drempels maar achterwege te laten. Ook het beperken van de grindwinning op die plek en compensatie elders is niet uitvoerbaar. ,,Het ontwerp moet binnen de randvoorwaarden van de afspraken worden verbeterd. Veder kunnen we niet gaan”, aldus Janssen. Bastings wijst op nog een extra risico: ,,Bij hele lage waterafvoeren blijft er een laagje water staan met een erbarmelijke kwaliteit. Het wordt een rotzooi”. Pascal Roomberg oppert de mogelijkheid om het effect van de drempels te monitoren, zodat op termijn toch nog maatregelen mogelijk zijn, zoals het verwijderen van een deel van de drempels. Janssen kondigt aan dat in april 2010 het besluit valt over eventuele aanvullende maatregelen om het vernattingseffect te beperken. De klankbordgroep zal daarover tijdig worden geïnformeerd. Als dat nodig is tijdens een extra bijeenkomst. Bastings doet een oproep om desnoods ook een infoavond voor de bevolking te organiseren over dit onderwerp. Henk Goessen benadrukt dat de gemeente Maastricht geen positie heeft in deze kwestie. ,,Wij draaien in dit geval niet aan de knoppen”.

Volgende vergadering: woensdag 14 april om 19.30 in Hartelstein.