...bevat 3109 foto's

Persbericht Groen Links naar aanleiding van vragen aan Gedeputeerde Staten

17 juni 2010

Het veelomvattende Grensmaasproject heeft als doel om onder meer Maastricht te beschermen tegen de Maas in tijden van hoog water. Ook heeft het plan als doel om te komen tot natuurontwikkeling in en rond de Maas. Met name de Maasdorpen in de nabijheid van Maastricht hebben te maken met veel overlast tijdens de realisatie van het Grensmaasplan. Dergelijke overlast wordt een stuk draaglijker als je weet welke mooie toekomst je leefomgeving tegemoet gaat zodra het project is afgerond. Dat werd hen ook beloofd. Maar die belofte dreigt niet waargemaakt te worden.

Via de voortgangsrapportage Grensmaas en vanuit de bewoners van Itteren heeft de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten informatie ontvangen waaruit blijkt dat gemaakte afspraken over deze toekomst niet zouden worden nagekomen. Ten noordwesten van Itteren is sprake van een verbreding van de stroomgeul van de Maas. Na afronding van dit deelproject zou het resultaat moeten zijn dat er een opengesteld natuurgebied ontstaat, waar iedereen volop kan genieten van flora en fauna. Naar nu blijkt zal bij uitvoering conform de verleende vergunningen en het afgesloten contract dit gebied echter niet kunnen worden opengesteld voor het publiek maar zal het geheel onder water komen te staan. Bij de vergunningverlening door Provincie destijds (Besluit van 31-10-2006, nr. 2006/5681) is uitgegaan van het feit dat er geen werkzaamheden aan de Belgische kant uitgevoerd zouden worden. Inmiddels zijn de Belgen hard aan de slag. De maatregelen aan Belgische zijde zullen voor een aanzienlijke (extra) waterstanddaling zorgen. Het is daarom des te frappanter dat een aantal grinddrempels moet zorgen voor een waterstandverhogend effect.

De GroenLinks-statenfractie wil van het college van GS weten of het klopt dat er, door wijzigingen in het plan, een situatie is ontstaan waarbij de afgegeven vergunningen en het afgesloten contract zullen leiden tot een resultaat dat niet conform de POL-Grensmaas is. Het vermoeden bestaat dat de huidige situatie is ontstaan door later toegevoegde grinddrempels, die de afvoer van water voor Belgische natuurgebieden dienen te reguleren. GroenLinks wil van GS weten waarom deze voorzieningen niet meeberekend zijn in het oorspronkelijke plan en hoe het mogelijk is dat de waterstandverhogende effecten van de grinddrempels pas naar voren zijn gekomen door de alertheid van de inwoners van Itteren. Verder wil GroenLinks weten of het juist is dat het geplande bijzondere natuurgebied de natuurcompensatie betreft die aan dit project gekoppeld is, welke onderdeel uitmaakt van de EHS en opgenomen is in het POL en wat het college gaat doen om alsnog tot de benodigde natuurcompensatie te komen op de wijze zoals die aan de bewoners in de omtrek van dit gebied is beloofd.

Bovenstaande is de 2e ingrijpende wijziging ten opzichte van de oorspronkelijk gepresenteerde plannen. De dekgrondberging zou in eerste instantie 2 à 2,5 meter onder maaiveld worden afgeleverd. De inwoners van Itteren hebben zich daar destijds sterk tegen verzet maar hun bezwaren werden afgewezen. De reden van het afwijzen was destijds dat er een nieuwe rijke kwelwaterbiotoop zou ontstaan met allerlei mogelijkheden voor fauna en flora. Onlangs is besloten om de dekgrondbergingen te gebruiken voor grondstromen van buiten het gebied. Hiermee wordt nu tegemoet gekomen aan de oorspronkelijke bezwaren. GroenLinks vraagt zich af hoe serieus het College van GS het POL en het MER Grensmaas neemt als er ad hoc en wanneer het beter uitkomt wijzigingen worden aangebracht in reeds verleende vergunningen. Ook wil GroenLinks weten welke andere wijzigingen er nog staan aan te komen en wat er overblijft van de oorspronkelijke plannen zoals die door PS in het POL zijn vastgesteld.

Wat GroenLinks betreft dient het project te worden uitgevoerd binnen het vastgestelde POL Grensmaas. Het college van GS moet dan ook in overleg en samenwerking met Maaswerken en het Consortium Grensmaas ervoor zorgen dat maatregelen getroffen worden om het oorspronkelijk beoogde resultaat te realiseren.


met vriendelijke groet,

Margriet van Tulder, fractie GroenLinks                                Venlo, 16 juni 2010