...bevat 3109 foto's

Verslag klankbordgroep Borgharen/Itteren 12 november 2008

19 november 2008

VERSLAG KBG/BHIT 2008/005
Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren op woensdag 12 november in de Aw Sjoal te Itteren.

Aanwezig
Omgeving:
De heer S. Bastings
De heer W. Dupont
De heer H. Hamakers
De heer C. Poolen
De heer R. Smeets
De heer T. Wijnands
Gemeenten:
De heer H. Goessen (Maastricht)
Mevrouw R. Kuppers (Meerssen)
RWS Maaswerken
Mevrouw S. Janssen
Staatsbosbeheer
De heer P. Roomberg
Consortium Grensmaas B.V.
De heer P. Adams
De heer K. Moree (voorzitter)
De heer J. Van Uden
Afwezig:
De heer H. Gielen (De Scheepvaart) en de heer J. Meulensteen (Natuurmonumenten)

Opening en mededelingen
De info-avond voor de bevolking van Borgharen vindt in januari, of februari plaats. Het aantal klachten van de omgeving over de uitvoering is tot nu toe op de vingers van één hand te tellen. De klachten over onder meer stoffige ruiten en trillingen zijn snel en correct afgehandeld.
De volgende vergadering van de klankbordgroep staat in het teken van het thema natuur-ontwikkeling. De leden van de klankbordgroep kunnen tot twee weken voor die vergadering schriftelijk vragen indienen over dat onderwerp.

Vaststellen agenda
Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.

Verslag vorige vergadering
De heer Dupont ontbrak mét kennisgeving.
De heer Smeets benadrukt, dat in het verslag ontbrak dat hij de opmerking plaatste over het onderhoud van braakliggende terreinen.
De heer Van Uden merkt op, dat er in het bos bij de entree van het werkterrein geen bosuil zit.

Ingebrachte agendapunten
Visrechten HSV Ons Genoegen:
Mevrouw Kuppers merkt op dat de visvereniging Ons Genoegen zich zorgen maakt over het behoud van de visrechten in de Geul. De visvereniging wil graag weten, of zij straks ook terecht kan in de nieuwe visplas, die mogelijk in Itteren komt.
Ontsluiting landbouwgebied ten noorden van- en doorgang bij gronddepot Itteren:
De heer Smeets oordeelt dat de landbouwgronden vooral met groot materieel nauwelijks nog te bereiken zijn en vraagt naar mogelijke alternatieve ontsluitingen. De doorgang bij het gronddepot is nauwelijks nog te bereiken. Volgens de heer Van Uden heeft het weinig zin om voor individuele transporten extra werkwegen aan te leggen.
Het Consortium is bereid om bij transportproblemen assistentie te verlenen. ,Eén telefoontje is genoeg’, aldus Van Uden. Smeets dringt aan op structurele oplossingen en gaat akkoord met afzonderlijk overleg met Van Uden over deze kwestie.
Smeets merkt nog op, dat het werkgebied onvoldoende is afgesloten. Hij signaleert dat er met crossmotoren door het gebied wordt gereden. De Heer Roomberg stipt het
bestaan van de groene brigade aan voor eventuele handhavingsacties.

Ongelijkvloerse kruising Op de Bos:
De heer Bastings benadrukt dat de Itterense gemeenschap al vanaf 2002 ijvert voor een ongelijkvloerse kruising, waarbij de openbare weg boven de werkweg loopt. De gemeente Maastricht heeft zich eerder achter dat plan geschaard en was altijd positief, aldus Bastings. Ook tijdens recent bestuurlijk overleg met de Dorpsraad van Itteren. Nu blijkt uit een brief van de gemeente dat die wens niet wordt gehonoreerd.
De Itterense leden van de Klankbordgroep vragen zich af welke waarde een wensenlijst nog heeft. Ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. ,,Op deze manier worden we belachelijk gemaakt. De gemeente Maastricht verzuimt over zo’n belangrijk onderwerp eenvoudigweg terug te koppelen naar Itteren”, aldus Bastings. De heer Schoutrop: ,,Maastricht heeft niet doorgetast”.
De heer Moree noemt drie argumenten waarom het Consortium de wens van Itteren niet kan vervullen: de alternatieve, ongelijkvloerse kruising maakt geen deel uit van het contract voor de uitvoering van het Grensmaasproject. De constructie zorgt voor opstuwende effecten bij hoogwater en is daardoor niet vergunbaar bij Rijkswaterstaat.
Compensatiemaatregelen aan bijvoorbeeld de Belgische Maasoevers worden niet geaccepteerd. Koppelingen tussen locaties zijn niet toegestaan. Bovendien is een alternatieve betonconstructie niet haalbaar vanwege de hoge kosten.

Eigenlijk was vanaf de ondertekening van de contracten in 2005 al duidelijk, dat de alternatieve kruising er niet zou komen, zo luidt uiteindelijk de conclusie van de discussie.
De heer Dupont: ,,Dan hoort dat onderwerp hier ook niet thuis”.
Bastings: ,,Dan had de gemeente open kaart moeten spelen”.
De heer Goessen benadrukt dat de gemeente Maastricht in haar bestemmingsplan de gewenste optie van Itteren altijd open heeft gehouden. ,,We zijn nu echter ook tot de conclusie gekomen dat het geen haalbare kaart meer is”.
Bastings kondigde aan, dat het hoofdstuk daarmee niet is afgesloten en de Dorpsraad opnieuw richting Maastricht zal reageren.

Aanleg nieuwe visvijver:
De heer Moree maakt bekend dat de provincie Limburg en Rijkswaterstaat vrijdag 14 november richting Consortium Grensmaas met een standpunt komen over de komst van een nieuwe visvijver. Zoals eerder al gemeld, wil het Consortium in principe medewerking verlenen aan de komst van die vijver. De dekgrondberging zuidoostelijk van hoeve Hartelstein biedt een mogelijke locatie. De heer Roomberg zegt verrast te zijn over dit onderwerp. Volgens hem is het nog maar de vraag, of een visvijver past in het toekomstig natuurbeheer in Itteren.

Voortgang/uitvoering
De heer van Uden: De voortgang loopt volgens planning. Het verwerkingsbekken is nagenoeg klaar. De damwanden zijn gereed en op dit moment wordt de afwerking van de doorvaart uitgevoerd. Volgende week worden er in de doorvaart stenen gestort. In week 49 wordt het verwerkingsbekken gevuld met water. Week 50 is gereserveerd voor onderzoek naar eventuele lekkages. Vanaf 5 januari wordt de damwand in het Julianakanaal verwijderd.
In januari en februari staat er weer archeologisch onderzoek op het programma in de deelgebieden Emmaus I en II. Begin maart wordt de baggermolen Merwede 28 opgetuigd. De installatie van de onderdelen voor het voordepot start in februari en duurt ongeveer een half jaar.

Vergunningen
De heer Moree: de aanlegvergunning en de Wbr-vergunning voor de werkwegen zijn in procedure bij de gemeente Maastricht en bij Rijkswaterstaat. Op korte termijn worden de bouwaanvragen ingediend voor de ongelijkvloerse kruisingen Op de Bos en Spekstraat.
Vorige week zijn de aanvragen ingediend voor bebording in het Julianakanaal en het verwerkingsbekken bij de gemeente Meerssen en Rijkswaterstaat.
Volgende week gaat de bouwaanvraag voor de voordepot-installatie naar de gemeente Meerssen. Die aanvraag heeft alleen betrekking op bouwwerken op het land.

Communicatie
De communicatie richting klankbordgroepen wordt verder verfijnd. De leden kunnen voortaan rekenen op snelle toezending van nieuwsbrieven, bewonersbrieven, persberichten en andere communicatie-uitingen die van belang zijn voor de afzonderlijke locaties.
Het Consortium was positief verrast over de massale belangstelling onder de bevolking voor de starthandeling van het project Grensmaas op vrijdag 3 oktober. Ongeveer 500 mensen uit het Grensmaasgebied waren present in Itteren. De heren Hamakers en Schoutrop bevestigen dat het project leeft onder de bevolking. Hamakers wijst erop dat op internet al een aparte site wordt bijgehouden over de voortgang van de werkzaamheden in Itteren. Op de site www.ittereninbeeld.nl zijn al ruim 500 foto’s terug te vinden. Die site wordt drukbezocht.
Medio volgend jaar wordt er een excursie voor de klankbordgroepen op touw gezet naar een van de natuurgebieden in Brabant/Gelderland, die vergelijkbaar zijn met de toekomstige natuur langs de Grensmaas.

Rondvraag
De heer Schoutrop vraagt richting Staatsbosbeheer als toekomstig beheerder van de natuur in Itteren nadrukkelijk rekening te houden met de wensen en gevoelens van de bevolking. De heer Roomberg zegt die signalen zeer serieus te nemen. Een zogenaamd beheerakkoord waarover alle belangengroeperingen nog hun zegje mogen doen, is in aantocht.
De werkzaamheden aan de Belgische Maasoevers hebben enige vertraging opgelopen. Die zouden nog voor het einde van dit jaar zijn afgerond. Dat wordt nu medio volgend jaar, zo is de verwachting van De Scheepvaart, de Belgische equivalent van Rijkswaterstaat.
In antwoord op een vraag van de heer Poolen verduidelijkt Roomberg dat er bij overlast, of incidenten op of bij (toekomstige)werkterreinen een beroep kan worden gedaan op de zogenaamde groene brigade. Dat is een handhavingseenheid van diverse overheden, zoals provincie, gemeenten en waterschappen.

De volgende vergadering is woensdag 28 januari om 19.30 uur in de Aw Sjoal.