...bevat 3109 foto's

Verslag klankbordgroep Itteren/Borgharen 16 februari 2011

26 maart 2011

VERSLAG

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren van woensdag 16 februari 2011 in kasteelhoeve Hartelstein Itteren.


Aanwezig:
Omgeving

 • Sander Bastings
 • Carlo Poolen
 • Han Hamakers
 • Chris Hoekstra
 • Berrie Hermans
 • Wim Dupont

 

Gemeenten

 • Koos Jans (Maastricht)
 • Renee Kuppers (Meerssen)

 

RWS Maaswerken

 • Saskia Janssen

 

Staatsbosbeheer

 • Marniks Maris

 

Gasten:

 • Patrick Sanders (Heijmans)
 • Bert Maes (Rijkswaterstaat)
 • Willy Hoezen (provincie)

 

Consortium Grensmaas B.V.

 • Francois Verhoeven
 • Jaap van Thiel de Vries
 • Martijn van der Zee
 • Peet Adams (voorzitter)

 

Afmeldingen/Niet aanwezig:

 • Leo Schoutrop

 

Agenda


Opening/mededelingen
Projectleider Patrick Sanders van Heijmans Infra Techniek geeft een korte toelichting op het verleggen van de rioolpersleiding Itteren-Borgharen. Martijn van der Zee is de opvolger van Kasper Moree als het gaat om het vergunningentraject. Marniks Maris vertegenwoordigt dit jaar Staatsbosbeheer in de Klankbordgroep. Zijn aanwezigheid is terug te voeren op een jobruil met Pascal Roomberg. Saskia Janssen geeft een korte presentatie over de effecten van de drempels bij Aan de Maas op de rivierverruiming in Borgharen.

 

Aanvulling agenda
Vanuit de vergadering worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.

 

Verleggen persleiding Itteren-Borgharen
De start van de werkzaamheden is 1 april 2011 en begint ter hoogte van het kapelletje in Itteren. In mei denkt Heijmans de dijk en de dorpskern van Borgharen te hebben bereikt. Voor de werkzaamheden zal een rijbaan van de Spekstraat moeten worden afgezet. De overlast in Borgharen zelf zal zoveel mogelijk beperkt worden door wegen een dag af te sluiten en af te zetten en meteen weer te herstellen. Borgharen blijft hoe dan ook bereikbaar, zo benadrukt Patrick Sanders. Heijmans is nog bezig met de uitwerking van een verkeersplan om de overlast verder te minimaliseren.

 

Verslag vergadering 8 december 2010
Geen opmerkingen. Wel hebben enkele leden de agenda niet ontvangen. Peet Adams spreekt met de klankbordgroep af dat voortaan ook een papieren verslag van de bijeenkomsten wordt verspreid.

 

Voortgang locatie borgharen-Itteren
Het werk aan de dekgrondberging en de rivierverruiming in Itteren is na het hoogwater van januari weer opgestart. De werkweg tussen Itteren en Borgharen wordt voor één april volledig geasfalteerd. De werkzaamheden in Borgharen lopen drie weken achter op de planning. Dat is ook terug te voeren op het hoogwater.
Voor de afscherming van de werkzaamheden aan de zuidzijde van de rivierverruiming worden geen containers geplaatst. Er komt een geluidswal van dekgrond. Het eerste deel van de rivierverruiming moet aan het einde van dit jaar zijn afgerond. Het fietspad van Borgharen naar Itteren is vanaf april/mei niet meer toegankelijk. De gemeente Maastricht bekijkt inmiddels de (financiële) mogelijkheden om het nieuwe fietspad langs de Spechtstraat te leggen. Mogelijk als onderdeel van het zogenaamde groene snoer, maar het is de vraag of een fietspad binnen de definitiegrenzen van het groene snoer van de toekomstige terreinbeheerders valt. Onder leiding van Don Sheperd wordt er inmiddels gewerkt aan een nieuwe recreatievisie voor de Grensmaas.
Koos Jans benadrukt dat hij de aanleg van het nieuwe fietspad onder de aandacht van wethouder Nus heeft gebracht, maar dat het zeker nog zes tot negen maanden gaat duren, voordat er duidelijkheid kan worden gegeven. Chris Hoekstra pleit voor het behoud van een goede fietsverbinding tussen Borgharen en Itteren. Hij wijst op de mogelijkheden die er ook zijn in het kader van het project Duurzaam Veilig. Han Hamakers verzoekt alle partijen de nodige publicitaire aandacht te besteden aan het opheffen van het fietspad, dat deel uitmaakt van diverse landelijke
fietsroutes. Peet Adams geeft aan dat de media en ook een instantie als de ANWB op de hoogte worden gebracht van het verdwijnen van de fietsverbinding.

 

Vergunningen
Martijn van der Zee:
Er is overeenstemming met het bevoegd gezag over de aanleg van de persleiding Borgharen-Itteren. De aanlegvergunning ligt ter inzage. De overige besluiten volgen per omgaande. De afstemming met Rijkswaterstaat over de aanleg van de geluidswal bij de rivierverruiming in Borgharen loopt. De start is in april 2011.

Er is overeenstemming met het bevoegd gezag over het verleggen van de Geul. De
besluiten komen binnenkort ter inzage te liggen.


Rivierverruiming Borgharen
Saskia Janssen geeft aan de hand van enkele sheets (bij dit verslag gevoegd) een korte presentatie over het effect van de drempels in Aan de Maas op de vernatting van de rivierverruiming in Borgharen. Die effecten staan volgens haar in geen verhouding tot de situatie in Itteren. ,,Wij zien dan ook geen reden voor aanpassingen”, zo benadrukt Saskia Janssen.
Sander Bastings blijf erbij dat de nieuwe weerd ten zuiden van Itteren bij een watertoevoer
van 60 kuub per seconde voor veertig procent onder water zal staan. ,,Dat is in strijd met de afspraken. De perceptie was dat het gebied het grootste deel van het jaar droog zal staan. De effecten zijn anders dan de bevolking is voorgeschoteld”, aldus Bastings.
Saskia Janssen benadrukt dat de rivierverruiming volgens vergunning wordt uitgevoerd. En die vergunning is leidend en niet de afwijkingen van de effecten. Ook al zijn die effecten in de MER en het POL Grensmaas neergelegd. De delegatie uit Itteren kondigt aan verantwoordelijk gedeputeerde Bert Kersten op korte termijn uit te nodigen om te komen uitleggen hoe het mogelijk is dat de praktijk er straks zo volstrekt anders uitziet, dan de inwoners is voorgehouden.

 

Communicatie
De inwoners van Borgharen krijgen half maart 2011 een bewonersbrief met informatie over de afsluiting van het fietspad, het verleggen van de persrioolleiding en de aanleg van de geluidswal ten zuiden van rivierverruiming in het dorp.

 

Handhaving (presentatie provincie)
Willy Hoezen van de provincie en Bert Maes van Rijkswaterstaat geven een presentatie over het toezicht en de handhaving bij de uitvoering van het project Grensmaas. Hun conclusie: mede door de interne borging, de inhoudelijke deskundigheid en de pro-actieve houding van Consortium Grensmaas loopt de uitvoering goed. De klachten die er zijn hebben betrekking op geluid, stof en trillingen. Geluidsmetingen hebben overigens uitgewezen dat het Consortium binnen de normen blijft. Hoezen benadrukt wel dat de omvang van het project geen excuus is om kleine, incidentele overtredingen door de vingers te zien.

 

Rondvraag
Berrie Hermans wijst op de gevaarlijke plaatsing van de afrastering bij de dekgrondberging in Borgharen. Volgens Hermans constateerde hij tijdens een wandeling dat die afrastering te dicht bij de rand van de dekgrondberging is geplaatst waardoor met name voor kleine kinderen extra risico kan ontstaan. Francois zegt toe de situatie te bekijken. Marniks Maris is als vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer voor de eerste keer op het uitkijkpunt in Itteren geweest en hij is echt onder de indruk: ,,Een geweldig panorama”,aldus Maris.

 

De volgende vergadering is woensdag 18 mei om 19.30 uur. Zelfde locatie.