...bevat 3109 foto's

Verslag Klankbordgroep Itteren/Borgharen van 18 mei 2011

22 juni 2011

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren van woensdag 18 mei 2011 in Kasteelhoeve Hartelstein te Itteren.

 

Aanwezig:

Omgeving

o Sander Bastings

o Carlo Poolen

o Han Hamakers

o Chris Hoekstra

o Wim Dupont

o Leo Schoutrop

Gemeenten

o Koos Jans (Maastricht)

o Henk Goessen (Maastricht)

o Renee Kuppers (Meerssen) RWS Maaswerken

o Saskia Janssen Staatsbosbeheer

o Marniks Maris Consortium Grensmaas B.V.

o Francois Verhoeven

o Peet Adams (voorzitter)  

 

Afmeldingen / niet aanwezig

Omgeving

o Berrie Hermans  

 

Agenda

Opening / mededelingen

Henk Goessen vertegenwoordigt vanaf nu weer de gemeente Maastricht in de Klankbordgroep. Het uitkijkpunt in Borgharen is klaar en biedt een wijds panorama tot aan de Maas, Itteren en de Beatrixhaven in Maastricht. Carlo Poolen merkt op dat een groepje hangjongeren het uitkijkpunt ook al heeft ontdekt.

 

Aanvulling agenda

Vanuit de vergadering worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.  

 

Verslag vergadering 16 februari 2011

Sander Bastings wil aan het agendapunt rivierverruiming de volgende zinsnede toegevoegd hebben: ,,Ook zonder drempels staat 40 procent van de nieuwe weerd ten zuiden van Itteren onder water. De drempels verergeren die situatie nog”. Saskia Janssen verheldert nog eens haar uitspraak dat de vergunning bij de rivierverruiming leidend is en niet de afwijkende effecten. Bastings en Poolen plaatsten vraagtekens bij die stelling.

 

Voortgang locatie Borgharen-Itteren (François Verhoeven)

Begin april is de aanleg van de geluidswal langs de rivierverruiming gestart. De eerste honderd meter van de rivierverruiming is inmiddels klaar. Over ongeveer vier maanden is de rivierverruiming aan de zuidzijde van Borgharen een feit en wordt de geluidswal grotendeels weer verwijderd. Eind mei begint de sanering van de vuilstort in Borgharen. Dat karwei is voor 1 juli afgerond. De aanleg van het persriool vordert gestaag. Alleen de aansluiting op het gemaal in Borgharen loopt enige vertraging op. De werkweg tussen Borgharen en Itteren is inmiddels geasfalteerd. De voortgang van de werkzaamheden in Borgharen ligt op schema. De concentratie van activiteiten in Borgharen betekent dat zowel de rivierverruiming als de delfstoffenwinning in Itteren tijdelijk stil ligt. De Pasestraat in Borgharen is afgesloten. Carlo Poolen merkt op dat in de praktijk toch veel wandelaars gebruik maken van de weg en pas op het einde tot de ontdekking komen dat ze niet meer verder kunnen. Het Consortium zegt toe bij de ingang van de Pasestraat een bord te plaatsen met de mededeling dat de weg niet meer toegankelijk is.

 

Behoud grondgebied bij kapel Itteren

De Itterense delegatie heeft gevraagd dit agendapunt toe te voegen. De Itterense gemeenschap zou het gebied direct achter de kapel graag behouden omdat het een geliefde pleisterplaats is voor wandelaars en inwoners. Francois Verhoeven verduidelijkt dat Consortium Grensmaas in principe bereid is af te zien van de afgraving van het gebied, maar dat daarover nader overleg gevoerd moet worden met Rijkswaterstaat Maaswerken. Dat overleg tussen Itteren en Maaswerken staat voor eind mei gepland.

 

Fietspad tussen Borgharen en Itteren

Consortium Grensmaas heeft inmiddels samen met de gemeente Maastricht een ontwerp en een kostenraming gemaakt van het fietspad langs de Spekstraat. In die opzet is voorzien in een geasfalteerd fietspad met een breedte van drie meter en een fietsbrug ter plaatse van de kruising met de werkweg van het Consortium. De totale kosten voor de weg en brug bedragen bijna vier ton. Volgens Koos Jans betekent dat een extra claim op het mobiliteitsbudget van de gemeente Maastricht die op alle fronten moet bezuinigen. Hij voorspelt dat het uiterst moeilijk zal worden om daarvoor politiek draagvlak te vinden. ,,Financieel wordt het een zware discussie”.    
Zowel de vertegenwoordiging van Borgharen als die van Itteren benadrukt dat het fietspad alle prioriteit moet krijgen. Niet alleen als compensatie voor het fietspad dat het veld heeft moeten ruimen voor de uitvoering, maar ook in het belang van de veiligheid van de inwoners en de duizenden toerfietsers die gebruik maken van de route tussen Borgharen en Itteren. Han Hamakers wijst erop dat de gemeente Maastricht nog acht ton in een pot heeft zitten voor de verbetering/uitbreiding van fietsverbindingen. Hij wijst ook op eerdere toezeggingen van wethouder Albert Nus dat de kwestie geregeld zou zijn. Marniks Maris is verbaasd dat Staatsbosbeheer, als toekomstig natuurbeheerder, niet bij de discussie over het fietspad betrokken is. Natuurmonumenten heeft eerder laten weten dat een geasfalteerd fietspad feitelijk niet in de natuurgebiedsontwikkeling past, zoals die voor de Grensmaas is voorzien. Daarover is nadere afstemming nodig. Eindconclusie van deze discussie: de aanleg van het fietspad blijft bij alle partijen op de agenda staan. Met daarbij de aantekening dat een fietsbrug ter hoogte van de werkweg niet noodzakelijk is.

 
Weerdverlaging Itteren

Saskia Janssen maakt bekend dat in principe de keus is gevallen op Variant III om de problematiek rond de weerdverlaging in Itteren te beperken. Dat betekent minder grindwinning en het behoud van twee uitlopers met grind. Die oplossing is in de Dorpsraad van Itteren eerder al toegelicht door gedeputeerde Bert Kersten. Er is wel nog nader milieuonderzoek op het terrein rond de visplas in Itteren nodig. In het oorspronkelijke plan zouden de meerkosten van ongeveer 2,2 miljoen euro gecompenseerd worden door de aanleg van een nieuwe visvijver tussen Borgharen en Itteren. Het is nog onduidelijk of die koppeling blijft. De convenantpartners van de overheid en het Consortium gaan in overleg over de uitvoering van de weerd . Saskia Janssen zegt toe dat de Klankbordgroep op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen en dat de Dorpsraad inmiddels een brief van Maaswerken heeft gekregen over de kwestie.  
 

Rondvraag

In antwoord op vragen van Carlo Poolen benadrukt Koos Jans dat er een brief onderweg is van wethouder Gerdo van Grootheest over steun van de gemeente Maastricht voor de financiering van het nader onderzoek van de paardenskeletten uit Borgharen. Daarbij gaat het om de kosten die samenhangen met het in depot plaatsen en houden van de paardenskeletten. Vanuit Borgharen zijn eerder brieven gestuurd richting gemeente en provincie om een financiële bijdrage te leveren aan het nader onderzoek waarvoor nog ongeveer 50.000 euro nodig is.  

 

Volgende vergadering:

Woensdag 21 september om 19.30 uur in Kasteelhoeve Hartelstein Itteren.