...bevat 3109 foto's

Verslag klankbordgroep Borgharen/Itteren 21 augustus 2008

21 augustus 2008

Aanwezig:
De heer R. Smeets (omgeving)
De heer L. Schoutrop (omgeving)
De heer T. Wijnands (omgeving)
De heer C. Poolen (omgeving)
De heer S. Bastings (omgeving)
De heer H. Hamakers (omgeving)
Mevrouw S. Janssen (Maaswerken)
Mevrouw R. Kuppers (gemeente Meerssen)
De heer J. Meulensteen (Natuurmonumenten)
De heer J. Van Uden (Consortium Grensmaas B.V.)
De heer P. Adams (Consortium Grensmaas B.V., voorzitter)
Afwezig zonder kennisgeving:
De heer H. Goessen (gemeente Maastricht)
De heer W. Dupont (omgeving)

1. Opening en mededelingen Natuurmonumenten zal als partner van Consortium Grensmaas voortaan frequent
deelnemen aan de vergaderingen van de klankbordgroepen en de informatieavonden voor de bevolking in het Grensmaas-gebied. Communicatiemedewerker John Meulensteen is tijdens deze vergadering de vertegenwoordiger van Natuurmonumenten.
De vertegenwoordigers van de klankbordgroepen krijgen een uitnodiging voor het officiële startsein van het Grensmaasproject op vrijdag 3 oktober.
Er is goed overleg op gang gekomen tussen Rijkswaterstaat en het Consortium om een win-win situatie te creëren door het verwerkingsbekken in Itteren uiteindelijk te
combineren met de aanleg van een passeerstrook als onderdeel van de verbreding van het Julianakanaal.

2. Notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen

3. Vaststellen agenda
Extra onderwerp Bastings: onteigeningsprocedures. Bastings vraagt hoe het zit met de eigendomsverhoudingen in Itteren en Borgharen nu de onteigeningsprocedures voor die twee Grensmaaslocaties ter inzage liggen. Het Consortium heeft in Itteren voldoende gronden in eigendom om de eerste jaren onbelemmerd vooruit te kunnen. In de tussentijd zijn de procedures vrijwel zeker afgerond. Het gaat op beide locaties om een aantal restpercelen.
De onteigeningsprocedures hebben geen consequenties voor de uitvoeringstermijnen.
Het feit, dat in oktober gestart wordt met de werkzaamheden op Bosscherveld staat volledig los van de planning voor de uitvoering van de locatie Borgharen, zo luidt het antwoord op vragen van Wijnands.

4. Voortgang en uitvoering locatie Itteren
Projectleider Van Uden van Consortium Grensmaas geeft een uiteenzetting over de stand van zaken:
• In week 50 is het verwerkingsbekken volgens de huidige planning gereed.
• In april 2009 wordt de eerste verwerkingsinstallatie in het bekken operationeel.
• Momenteel is nagenoeg alle dekgrond uit het toekomstig verwerkingsbekken afgegraven met uitzondering van het middengedeelte.
• De komende weken wordt gestart met het graven van het startgat, inclusief het weghalen van toutvenant voor het voordepot.
• In augustus begint ook het heien van de damwand in de dijk van het Julianakanaal en het kanaal zelf. Om inwoners van Bunde te vrijwaren van geluidsoverlast is er aan de oostzijde van het Julianakanaal een scherm van
zeecontainers geplaatst.
• In september/oktober gaat nieuw archeologisch onderzoek rond de Kasteelhoeve Hartelstein en de locaties Emmaus I en II van start.
• In september start de kap van circa tweederde van de bomen bij het Bundervoetpad. Ook het pad zelf verdwijnt ten behoeve van het afgraven van de dekgrond. Die afgraving start in december.
Antwoorden op vragen van Bastings, Hamakers, Poolen, Wijnands en Schoutrop:
De wegkruisen vormen geen sta-in-de-weg voor de afgravingen
De containers aan de oostkant van het Julianakanaal blijven staan tot januari/februari 2009
Braakliggende terreinen op de werklocatie worden onderhouden. Voor zover dat mogelijk is, kunnen pachters gewoon aan de gang blijven.
In het bosje bij het Bundervoetpad komen enkele beschermde plantensoorten voor,zoals de slanke sleutelbloem. Ook huist er een bosuil. Zowel planten als vogel krijgen
een andere stek.
Voor het tracé van de werkweg naar Borgharen is een bepaalde brandbreedte aangegeven. Stofoverlast voor Borgharen zal bestreden worden door het nathouden van de werklocatie.

5. Officiële start Grensmaasproject
De officiële start van het Grensmaasproject op vrijdag 3 oktober bestaat uit een officieel- en een publieksgedeelte. Voor de bevolking start het feest om 16 uur met onder meer sightseeing in een kraan van 75 meter hoog en rondleidingen. Voor de jeugd staan er ook allerlei activiteiten op stapel.

6. Communicatie
De bevolking van Itteren, Borgharen en Bunde (deels) heeft eerder in augustus een nieuwe bewonersbrief in de bus gekregen met mededelingen over de voortgang van de
werkzaamheden en een nieuwe waarschuwing om weg te blijven van het werkterrein.
Maandag 15 september is er in Boschpoort een infoavond over de start van de werkzaamheden op de locatie Bosscherveld.

7. Rondvraag
Meulensteen van Natuurmonumenten benadrukt dat de nieuwe natuur van de Grensmaas toegankelijk blijft voor de bevolking, die straks ook een stem krijgt bij de
herinrichting van de gebieden. De klankbordgroep is in haar nopjes dat Natuurmonumenten nu ook daadwerkelijk als gesprekspartner fungeert. De natuurontwikkeling wordt een vast agendapunt van de klankbordgroep.
Meulensteen erkent dat het zwerfvuil na hoogwatergolven een punt van zorg is en dat de inzet van vrijwilligers nodig zal blijven om de rommel op te ruimen.
Bastings spreekt z’n verbazing uit dat het (fiets)pad langs de oostzijde van het Julianakanaal slechts opgeknapt is op grondgebied van de gemeente Maastricht.
Volgens Kuppers bestaan er geen plannen om dat pad ook op grondgebied van de gemeente Meerssen op te knappen.
Bastings vraagt zich af hoe het opstuwende effect van de nieuwe natuur bij de Grensmaas wordt berekend en op welke manier daarmee rekening wordt gehouden bij de hoogwaterbescherming. Volgens S. Janssen is dat effect op elke locatie verschillend, maar blijft het uitgangspunt een beschermingsniveau van één keer in de 250 jaar.
Hamakers roept de verantwoordelijke overheden op duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheid om een visvijver te realiseren als onderdeel van de herinrichting van de locatie Itteren.
Consortium Grensmaas organiseert begin 2009 een infoavond voor de bevolking in Borgharen, zo wordt toegezegd naar aanleiding van vragen van Wijnands.

Volgende vergadering woensdag 12 november in de Aw Sjoal in Itteren

Wensenlijst omgeving

Fietspad via jaagpad aan oostzijde Julianakanaal aanleggen /opknappen.
Fietsroute via Itteren-Zuid (sportveld) richting Julianakanaal en langs Ankersmit.
Aanleg visvijver omgeving Hartelstein als compensatie huidige vijver.
Ongelijkvloerse kruising tussen Kanaal en Itteren met openbare weg over werkweg.
Combineren verwerkingsbekken met aanleg passeerstrook Julianakanaal.
Herstel identiek profiel weg langs kanaal ter voorkoming sluiproute na afronding project.
Bezorgdheid over beheer en toegankelijkheid gebied tijdens uitvoering en na oplevering.